BAGGRUND

Hærens forkortelser

ABC - Atomisk, Biologisk, Kemisk. En forkortelse der dækker over materiel, der har med disse ting at gøre, f.eks. en gasmaske, som også kaldes en ABC-maske.

ABCMD - ABC-ManD

AKOS - AKtivitetsOverSigt (en lille kalender der viser enhedens aktiviteter i grove træk frem til værnepligtstidens ophør)

ALU - Afdelings(Bataljons)Ledet Uddannelse

AMAIFOKI - Avertissement (advarsel), Mål, Afstand, Ildfordeling, FOrmation, Klarmeldinger, Iværksttelse (ved kampstillinger)

AMF - AMFibie (om transportmidler, der kan bevæge sig både på land og i vand)

BLÅ VM - Blå vagtmæssig (den påklædning, der anvendes til vagterne på kongeslotte og paler: garnisonshue, blå våbenfrakke, blå benklæder, halsbind, hvide handsker, bandolerer med vagttaske, sabel og bajonet påsat, vagtstøvler og gevær)

BM - BefalingsMand

Bovgevær - Om pansrede køretøjer: Det gevær, der sidder på siden af køretøjets krop (boven). Se også kuppelgevær og tårngevær.

BSO - BeredSkabsOmråde

CAF - CAFeteria

DEP/LG - DEPot LivGarden

DEL - DELing

DIB - den Danske, Internationale Brigade

DF - DelingsFører

DUP - Delingens UdfoldePunkt (her klargøres der til kamp rent fysisk og psykisk)

EKS - EKSercitspåklædning

EMEK - ElektronikMEKaniker

ENHUDD - ENHedsUDDannelse (hvor gruppen uddannes til at kunne fungere sammen som en enhed)

ENO - Efter Nærmere Ordre

FADSUM - Fanger, Ammunition, Døde, Sårede, Udrustning, Materiel (huskeord for optlling efter kamp)

FALKUSE - Funktionering, Ammunition, Lad gevær, Kampvisir, Udrustning, Sløring, Ekstra udstyr (huskeord for klargøring til kamp i felten)

Frihøjde - Afstanden mellem køretøjets undervogn og jorden.

FSBM - ForSyningsBefalingsMand

FS DOA - Frit Skud, Skjul sløring, Dækning, Observationsmuligheder, Adgangs- og afgangsveje (huskeord ved poster)

FSL - FaSeLinie (bruges til at regulere et angreb med og holde styrkerne samlet. Den må ikke overskrides uden at der er givet ordre til det. Der meldes om ankomst til faselinien omkring en kilometer før)

FUNKUDD - FUNKtionsUDDannelse (hvor enkeltmand uddannes på sin funktion, f.eks. vil dyseskytten blive uddannet på dysekanonen mens gevær 3 uddannes i livreddende førstehjælp og tungt maskingevær)

FUT - Fysisk Uddannelse og Træning (gymnastikpåklædning)

FØHJ - FørsteHJælp

GD - GarDer (man starter som rekrut, og bliver så garder når man har gennemført REX-turen)

GD - Gelndewagen Diesel (terrængående Dieselkøretøj)

GF - GruppeFører

GIK - Genkendelse, Identifikation, Kendeord (huskeord på poster)

GRP - GRuPpe

GV - GeVær

GVSK - GeVærSKytte

HASH - Hjelm, Ansigt, Skinnende genstande, Hænder (de ting, der skal camoufleres)

HB - HauBits

HMAK - Hærens MAterielKommando

HOK - Hærens Operative Kommando

HØK - Høvelte Kaserne

IKK - InfanteriKampKøretøj

IMASIII - Ildstilling, Mål, Afstand, Sigte, Ildåbning, Ildafgivelse, Ildpanser

K84 - Kampuniform M/84

KANVEJFOSKI - Kommando til ildens ophør, Avertissement, Næste stilling, VEJ til næste stilling, FOrmation, Sikring/støtte, Klarmeldinger, Iværksættelse (huskeord for stillingsskifte)

KAR - Kongens ArtilleriRegiment

KAS - KASerne

KC - KompagniChef

KDOBM - KommanDoBefalingsMand

KDOKT - KommanDOKonToret

KK - KampKøretøj Klatreevne Om bæltekøretøjer: Klatreevnen måles i meter, og beskriver den maksimale højde, en lodret forhindring (f.eks. en mur) må have, for at køretøjet kan køre hen over den. Dette foregår ved at bæltet griber fat i forhindringen og trækker køretøjet med over. En leopard 2 kampvogn har en klatreevne på 1,1 meter, og kan således forcere forhindringer på denne højde.

KMP - KoMPagni

KN - KaptajN

KN - KaNon

KSN - KommandoStatioN

KTHJ - KonTorHJælper

Kuppelgevær - Om pansrede køretøjer: Det gevær, der sidder på toppen af køretøjets tårn. Se også bovgevær og tårngevær.

KVG - KampVoGn

- Kører

LMG - Let MaskinGevær

LMGHJ - LMG-HJælper

LG - LivGarden (Den Kongelige Livgarde)

LT - LøjTnant

MEK - MEKaniker

MG - MaskinGevær

MG - MeniG, laveste militære grad

MIFSREK - Målet, Indbrudssteder, Formation, Støtte, REorganisering, Klarmeldinger (huskeord for angreb, under reorganisering bruges huskeordet FADSUM)

MK MaskinKanon

MLRS - Multi Launch Rocket System (let pansret bæltekøretøj der skyder med 227 mm raketter i en afstand på op til 45 km)

MOTINF - MOToriseret INFanteri

MP - MilitærPoliti

MP - MaskinPistol

NK - NæstKommanderende

ONS - ObjektNærSikring (en militær styrke holder til i området omkring f.eks. en bro, og forhindrer fjenden i at overtage den/sprnge den i luften mv.)

OP - OPtisk sigte

OS - OverSergent

PANK - PANserKending

PL - PremierLøjtnant

PMV - Pansret MandskabsVogn

PMVK - PMV-Kører

PN - PaNsret

PNINF - PaNserINFanteri

PNMK - PaNserMaskinKanon

PNMKSK - PaNserMaskinKanonSKytte

PP - PatruljePost

PSNNR - PerSoNNummeR

PUDS - PUDS-påpklædning/PUDS

PVSK - PanserVærnsSKytte

PVV - PanserVærnsVåben

RK - ReKrut

RK - RaketKaster

Rækkevidde - Fortæller, hvor langt et køretøj kan bevæge sig ud i terrænet og tilbage igen, uden at det har brug for at få tanket op. F.eks. har en M113 en rækkevidde på 483 km - dette betyder, at køretøjet lige akkurat kan køre 483 km ud og tilbage igen på en fyldt benzintank.

SAS - Speed, Aggression, Surprise (huskeord for kamp i hus)

SF - SektionsFører

SG - SerGent

SHIRBRIG - Stand-by HIgh-Readiness BRIGade

SIGMD - SIGnalManD

SIMUMFAHROF - Startsted, Indrykkepunkt, Marchvej, Udrykkepunkt, Marchmål, Formation, Afstand, Hastighed, Reguleringer, Opgaver, Fælles bestemmelser (huskeord ved bevægemåder for PMV)

SK - SelvKørende (bruges i forbindelse med haubits)

SKPT - SKarp PaTron

SKYT - SKYTtepåklædning (består af K84, basis, gevær og hjelm)

SL - StormLinien (sidste skjul før det endelige angreb)

SMASSH - Se og lytte, Melde, Alarmere, Spærre, Slås, Holde forbindelsen (huskeord ved posttjeneste)

SP - SPejder

Stigeevne - Måles i grader. Stigeevnen er et mål for, hvor stejlt køretøjet må være placeret på f.eks. en bakke, hvis det stadig skal kunne bevæge sig fremad. En leopard 1 kampvogn har en stigeevne p 29.

SYHJ - SYgeHJlper

T84 - Tjenesteuniform M/84

TJEK - TJEnesteKundskab

TMG - Tungt MaskinGevær

TMGSK - TMG-SKytte

Tårngevær - Om pansrede køretøjer: Det gevær, der sidder på siden af tårnet. Se også bovgevær og kuppelgevær.

UDSTOF - UDdannelses- og STøtteOFficer

UGO - UdGangsOmråde (det sted hvor man samles før et angreb)

UKUSK - Uddannelse i Kørsel Under Særlige Kørselsforhold

UL - UdgangsLinie (det sted, hvor man placerer sine enheder før et angreb, f.eks. en front)

UMAK - UndervisningsMAterielKontoret

UNDTBS - UNDervogn, Tårn, Bevæbning, Særlige kendetegn (et huskeord for identificering af panserkøretøjer)

VAMUK - Våben, Ammunition, Materiel, Udrustning, Klarmeldinger (huskeord der gennemfres af gruppen i UGO)

VEDL - Vedligeholdelse/rengøring

VEDLTJ - VEDLigeholdelsesTJeneste

VHK - VagtHavende Kører

VK - Vagthavende Kommandør

VMEK - VåbenMEKaniker

VTUDDKMP - VagTUDDannelsesKoMPagniet

Øvelses-Påklædning - (den påklædning man udfører ekscercits i, i øvelsesholdene: Tjenestestøvler, kampbukser, tjeneste- skjorte eller jakke, ekscercitsbælte med påsat bajonet, gevær, hvide handsker og baret)

ØVHF - ØVelsesHoldFører (dette vil være en sergent)

comments powered by Disqus